Privacystatement

VakantiewoningOranje.NL,
handelend namens:
Speelstad Oranje BV
Hoogeveenseweg 7 a
7777 TA SCHUINESLOOT
Kvk: 040417230000

Deze verklaring bevat de voorwaarden en condities van de Verwerking van Persoonsgegevens door www.vakantiewoningoranje.nl namens Speelstad Oranje B.V.

 1. Verwerking
  Verwerking van Persoonsgegevens door www.vakantiewoningoranje.nl gebeurt op een zorgvuldige wijze en conform Privacywetgeving en heeft als doel om na toestemming van Betrokkene een nieuwsbrief te sturen of om contact met Betrokkene op te nemen om een voorstel of een product aan te bieden.
 2. Subverwerkers
  Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. zal bij de Verwerking van de Persoonsgegevens geen Subverwerkers inschakelen.
 3. Doorgifte van Persoonsgegevens
  Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. zal geen Persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte. Indien de Betrokkene middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de Betrokkene Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.
 4. Beveiliging
  Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking.
 5. Datalekken
  Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:
 1. het Datalek;
 2. de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);

  Wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;

 1. het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het Datalek zijn betrokken;
 2. het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers, e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens), en vi. de technische maatregelen die door Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. verstrekt op verzoek van Betrokkene nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Betrokkene om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen. Betrokkene is verplicht om Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. actief bij te staan ingeval sprake is van een Datalek en de daaruit volgende meldplicht voor Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de Telecomwet.
 1. Verzoeken van Betrokkenen
  In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 maand nadat Betrokkene Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die Betrokkene nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door Betrokkene aangegeven Persoonsgegevens, voor zover Betrokkene geen zelfstandige toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V.
 1. Geheimhouding
  Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.
 1. Duur en beëindiging
  De verplichtingen van Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. uit hoofde van deze verklaring duren onverminderd voort, indien en voor zover Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.
  Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. zal de aan haar verstrekte Persoonsgegevens na 3 jaar vernietigen. Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de Betrokkene de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.
 1. Cookies, of vergelijkbare technieken
  Vakantiewoning Oranje en/of Speelstad Oranje B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 1. Klacht
  Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
  U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring dan horen wij die natuurlijk graag. U kunt uw vraag mailen naar info@vakantiewoningoranje.nl.